THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Previous
Next

“Một nhà diễn thuyết thì không nhất thiết phải biết lãnh đạo.
NHƯNG một người lãnh đạo thì nhất định phải biết diễn thuyết”